ระบบบริหารงานอบรม

ระบบการอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Services

รูปแบบใหม่ของการอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  • ศูนย์รวมการอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง.
  • ระบบบริหารจัดการหลักสูตรการอบรม.
  • ระบบบริหารจัดการการอบรม.
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง.
  • ระบบบริหารข้อสอบวัดผล.
  • รายงาน และ ข้อมูลสรุป.

ศูนย์รวมการอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Services

ระบบบริหารจัดการหลักสูตรการอบรม

Services

ระบบบริหารจัดการการอบรม

Services

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

Services

บันทึกการเข้ารับการอบรม

Services

ใบรับรองการอบรม

Services

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Services

ระบบบริหารข้อสอบวัดผล

Services